Provozní a návštěvní řád

Prvního volnočasového EKOParku Liberec

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků Prvního volnočasového EKOParku Liberec. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

I. Účel ploch EKOParku

Sportovní část EKOParku je určená k provozování sportovních činností v podobě: crossfit, workout, jóga, TRX, aj.

Součástí areálu jsou toalety a technické zázemí parku.

Volnočasová část EKOParku slouží k relaxaci, pikniku a využití volného času. Pro tyto účely slouží travnaté plochy, terasy, odpočívadla na stromě, bludiště, výběh pro kozy a kachny.

Volnočasový prostor a jeho mobiliář je určen pro návštěvníky EKOParku. Na základě dohody v určitých hodinách také vyčleněno pro školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.

II. Správa areálu

Celý areál EKOParku spravuje správce EKOPark Liberec, z.ú.

Správce zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a volnočasové plochy.

Správce otevírá a zavírá areál, zapůjčuje další vybavení.

Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu návštěvníky EKOParku.

Správce je oprávněn vykázat z centra ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řády jednotlivých sportovišť pro návštěvníky.

Návštěvníci se v EKOParku pohybují na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Provozovatel neodpovídá za bezpečnost návštěvníků a uživatelů volnočasového prostoru a jeho mobiliáře ani neručí za ztrátu nebo odcizení odložených věcí. Za újmu na zdraví, popř. životě návštěvníka (úrazy), které jsou způsobeny nesprávným využíváním volnočasového mobiliáře, vlastní nekázní, přeceněním vlastních schopností a zdravotního stavu, či nerespektováním Provozního řádu parku provozovatel nenese odpovědnost.

Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, sportovních a společenských zařízení a organizací, či vzhledem k povětrnostním podmínkám nebo ročnímu období.

III. Provozní pokyny pro návštěvníky EKOParku Liberec

Pro návštěvníky EKOParku Liberec

 1. Pro návštěvníky EKOParku Liberec
 2. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou návštěvníci EKOParku Liberec povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce parku a dozorujících osob.
 3. Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do areálu EKOParku.
 4. Za deště, bouřky a větru musí návštěvníci z důvodu bezpečí neprodleně opustit EKOPark.
 5. Správce areálu dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu, přijímá objednávky na rezervace a zapůjčuje sportovní vybavení.
 6. Vstup do areálu EKOParku je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu EKOParku mimo provozní dobu je zakázáno.
 7. Vstup osob mladších 18ti let do EKOParku je možný pouze v doprovodu dospělé osoby.
 8. Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli EKOParku v plné výši.
 9. Osoby mladší 15ti let mohou využívat veškeré volnočasové plochy a jejich mobiliář pouze pod dohledem a za odpovědnosti osoby starší 18ti let.
 10. Vstup na odpočívadla na stromech je možný pouze se souhlasem zaměstnance EKOParku a při podepsaní „Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů“.
 11. Vstup na odpočívadla na stromech je možné jen pro děti starší 6ti let, za dítě plně zodpovídá svéprávná osoba, která ho doprovází.
 12. Na odpočívadlech na stromech je přísně zakázáno šplhat, lézt po zábradlí a sedat si na něj.
 13. V případě, že se Vám nebo Vašemu dítěti stane úraz, případně jste svědky takové události, kontaktujte bezodkladně zdravotnickou službu na čísle 155, případně nahlaste nehodu na pokladně nebo kterémukoliv z označených zaměstnanců EKOParku.
 14. Závěsné sítě jsou určeny pro relaxaci, ne primárně k houpání. Jejich používání je na vlastní nebezpečí.
 15. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Neoprávněným osobám je zakázáno manipulovat s provozním zařízením EKOParku (vypínače, ovládání nářadí apod).
 16. Konzumace vlastních potravin a nealkoholických nápojů je v parku povolena.
 17. Zákaz vnášení skleněných nádob, sklenic a lahví.
 18. V areálu EKOParku je přísně zakázáno:
 • kouřit v celém areálu EKOParku
 • manipulovat s otevřeným ohněm mimo ohniště
 • zapalovat nebo odstřelovat světlice či jiné pyrotechnické prostředky
 • požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
 • jezdit na kole, motorkách, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
 • vodit psy a jiná zvířata do areálu EKOParku
 • krmit zvířata vlastním krmením
 • útočit na zvířata, vhazovat jakékoli předměty a vstupovat do výběhu
 • ničit zeleň a venkovní mobiliář EKOParku
 • přemisťovat volný mobiliář areálu bez souhlasu správce parku
 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakožto i předměty, které lze jako zbraň použít
 • vstupovat do EKOParku pod vlivem omamných látek
 • vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. privátní zóna Apartmánů, technická část EKOParku)
 • vstupovat za ohrazení, přelézat ohrady a bariéry, lézt po stromech
 • vstupovat na plošiny v korunách stromů bez předchozího svolení provozovatele či správce
 • hlučným chováním obtěžovat ostatní návštěvníky
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 • věšet se na ochranné sítě, branky, ploty a svévolně poškozovat zařízení a vybavení EKOParku
 • používat crossfit, workout mobiliář bez přítomnosti trenéra
 1. V areálu EKOParku jsou pro návštěvníky volně přístupná WC.
 2. Pořízení fotografií v EKOParku za účelem komerčního využití je povoleno jen za předem domluvených podmínek s majitelem EKOParku. V případě porušení je správce EKOParku oprávněn žádat o vydání nebo odstranění obrazového materiálu a vykázání s EKOParku.
 3. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem nebo jinými odpovědnými osobami z areálu EKOParku vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR a Městské policie.

V naléhavých případech volejte telefonicky:
Evropské číslo tísňového volání 112
Záchranná služba  155
Policie 158
Městská policie 156
Hasiči  150

Kontakt na provozovatele parku:

info@ekoparkliberec.czwww.ekoparkliberec.cz,  +420 776 454 238

IV. Provozovatel

EKOPark Liberec, z.ú.
Venušina 897/5
460 01  Liberec 1
IČO: 05461642

V. Platnost provozního řádu

Tento provozní řád je platný od 3. 5. 2017